• ACT

 

ACT Acceptance and Commitment Therapy

Vad är ACT

ACT är en ny, vetenskapligt baserad psykoterapeutisk modell som ingår i vad som brukar kallas den ”tredje vågen” inom kognitiv beteendeterapi, KBT. ACT bygger vidare på de vetenskapliga rön kring det mänskliga medvetandet som har presenterats inom ramen för ”Relational Frame Theory” RFT. Forskningen pekar på att många av de instrument vi använder för att lösa problem i själva verket kan lägga krokben för oss och vålla ett ökat lidande. Eller tydligare beskrivet, vi människor är inbegripna i ett spel där vårt tänkande, vårt underbara instrument för att utforska och bemästra omgivningen, på ett försåtligt sätt har vänts mot vårt egna jag. Kanske har du lagt märke till att riktigt jobbiga problem förvärras och blir mer svårhanterliga just genom dina stora försök att bemästra dem. Detta i sin tur skapar ännu mer lidande.

Ytterst handlar ACT om att i grunden lägga om sitt perspektiv, en avgörande förändring i ditt sätt att hantera dina personliga erfarenheter. Detta har visat sig fungera väl vid depression, ilska, ångest, smärta, stress, fysiska skador eller dålig självkänsla. Forskningen visar att det går att komma åt problemen så att de inte längre hindrar dig från att verkligen börja leva ditt liv. De metoder som ACT förespråkar ger nya infallsvinklar på svåra psykologiska problem.

ACT fokuserar på själva kärnan i problemet, inte dess uttryck. Med ett annat förhållningssätt till dina problem som kanske plågar dig kan du snabbt och effektivt mildra deras verkningar.

Med ACT tillämpar man mindfulnessinfluerade tankegångar som skall ge insikter och färdigheter för att kunna hantera t ex ångest, depression, smärta, fysiska skador eller dålig självkänsla. Här krävs inte att man praktiserar meditationsövningar utan att man tillämpar och förstår det tankemässiga innehållet om acceptans och medveten närvaro som ingår i mindfulness. ACT är en hjälp för patienten att identifiera vad som är värdefullt i livet och att förändra sitt beteende för att nå de kvalitéer i livet som för patienten upplevs meningsfulla. Utvecklat av Steven C. Hayes.

”Att ha en tanke är inte samma sak som att ”köpa” den”.

 ”Om jag inte är mina tankar, vem är jag då”?

Steven C. Hayes

 

Acceptans kontra kontroll

Inom ACT förespråkas inte acceptans av precis alla tankar och känslor. Utan förespråkas under två omständigheter:

  1. När möjligheten att kontrollera tankar och känslor är begränsad eller obefintlig.
  2. När det visserligen är möjligt att kontrollera tankar och känslor men metoderna sänker livskvaliteten.

Om det är möjligt med kontroll och det dessutom tjänar det i livet som man tycker är viktigt och värdefullt, då ska man satsa på att kontrollera.

A – Acceptera dina tankar och känslor och var närvarande.

K – Kom fram till en riktning mot det du tycker är viktigt och värdefullt.

T – Ta till handling.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

kontaktamig