• Schemateorin

 

Schemateorin

”Ett livstema/schema är ett mönster som börjar i barndomen och sedan återupprepas genom hela livet.

Det börjar med något vi utsatts för av våra familjer eller av andra barn. Vi kan ha blivit övergivna, kritiserade, överbeskyddade, kränkta, avvisade eller försummade – vi har blivit skadade på olika sätt.

Efter hand blir livstemat en del av oss. Lång tid efter att vi lämnat vårt barndomshem fortsätter vi att skapa situationer där vi blir illa behandlade, nonchalerade, nedtryckta eller kontrollerade och där vi går miste om möjligheten att förverkliga det som vi själva allra helst vill i livet.

Våra livsteman avgör hur vi tänker, känner, handlar och förhåller oss till andra människor. De utlöser starka känslor som ilska, sorg och ångest. Till och med när vi tycks ha uppnått allt – social status, ett perfekt äktenskap, respekt från våra närmaste, framgång i jobbet – känner vi oss ofta oförmögna att uppskatta livet och våga tro på det vi faktiskt åstadkommer.” Jeffrey E Young och Janet S. Klosko.

Hur känner du igen ett livstema/schema?

 1. De är livslånga mönster eller grundmotiv.
 2. De är självdestruktiva.
 3. De kämpar för sin överlevnad.

Livsteman/scheman är viktiga övertygelser och känslor om sig själv och miljön runt omkring individen som han accepterar utan att ifrågasätta den. Scheman är självbevarande och är väldigt känsliga för förändringar. När ett schema har skapats består det, men finns inte alltid i vårt medvetande. Vanligtvis opererar det på ett subtilt sätt utanför vårt medvetande. De kan vara både positiva och negativa.

T ex: Ett barn med schemat oduglig/värdelös (jag är oduglig, jag är värdelös) kommer mycket sällan att ifrågasätta det som sant och troligtvis inte heller som vuxen. Schemat lever därför vidare genom hela livet.

Nedan följer 18 specifika scheman. De flesta patienter har ett huvudschema men många har flera, i olika omfattning.

 • Känslomässig Deprivation (försummelse)
 • Övergivenhet
 • Misstro/utsatthet
 • Social Isolering (utanförskap)
 • Oduglighet/Skam/värdelöshet
 • Oförmåga att prestera
 • Beroende
 • Sårbarhet
 • Inflätning
 • Underkastelse
 • Självuppoffring
 • Känslomässig hämning
 • Obevekliga normer
 • Berättigande, grandiositet
 • Otillräcklig självkontroll
 • Sökning av godkännande
 • Negativism, pessimism
 • Bestraffning

Terapi

Livsteman/scheman brukar inte försvinna utan terapi! Om individen upplever att livstemat/schemat skapar stora problem i livet är det viktigt att kontakta en KBT terapeut med schematerapi kunskaper.

Genom terapin får patienten möjlighet att se och förstå sina livsteman, sina strategier för att hantera dem (copingstrategier) och lära sig hur man ska kunna konfrontera och förändra mönstren.

Historik

Metoden är en utveckling av den kognitiva psykoterapin och utformades ursprungligen av Jeffrey Young och hans kollegor 1990. Young fann att det fanns patienter som inte blev hjälpta av den traditionella beteendeterapin, vilket var menad som korttidsbehandling. Det fanns stora svårigheter för personer med personlighetsorienterad problematik. Youngs schematerapi är en innovativ och integrativ terapeutisk modell. Schematerapi innefattar influenser av traditionell kognitiv terapi, beteendeterapi samt emotionstekniker, psykodynamisk metodik och anknytningsteori.

Se även KBT och Anknytningsteorin under metoder och teorier.

Schemateorin

kontaktamig