• Anknytningsteorin

 

Anknytningsteorin

Anknytningsteorin utgår ifrån att människor har olika anknytningsmönster från sin barndom, som också aktiveras i andra relationer i vuxenlivet (t ex med egna barn, arbetskollegor, make/maka). En person med en otrygg anknytning har t ex svårare att lita på andra än en person med trygg anknytning. Dessa mönster förs också in i terapirummet, att se och förstå dem kan göra att patienten ökar förståelsen för sig själv, ökar förståelsen för andra, ändrar kommunikationsstil eller ändrar invanda mönster.

Det anknytningsmönster som förvärvats i barndomen sätter prägel på personligheten under resten av livet, framförallt i de delar som har med intima och nära relationer i vuxenlivet att göra och speciellt förmågan att kunna ge och ta beskydd. Något som är ett utmärkande drag i en fungerande kärleksrelation.

En otrygg anknytning kan bearbetas bland annat i KBT terapi och en förvärvad trygg anknytning kan skapas i vuxen ålder.

Anknytningsteorin är utvecklad av psykiatern och psykoanalytikern John Bowlby

Anknytningsteorin

kontaktamig