KBT – Kognitiv beteendeterapi i Stockholm

  • KBT

 

KBT


KBT
betyder Kognitiv beteendeterapi och är en strukturerad, aktiv och insiktsfrämjande psykoterapi som är inriktad mer på nuet och framtiden än på det förflutna.

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan våra tankar, känslor och beteenden som styr och påverkar varandra ömsesidigt och utgör en stor del i hur vi mår.

Tankar

Våra tankar är snabba och kan ibland vara oreflekterade (automatiska tankar som verkar komma utan att viljan är inblandad). Dessa tankar påverkar oss på olika sätt, ibland så kraftigt att vi mår dåligt. Tankarna sätter igång känslorna som drar iväg med oss på ett sätt som vi inte förstår eller som gör att vi blir självkritiska och dömande. Genom att förstå hur vi tänker kan vi lättare identifiera och förändra de negativa automatiska tankarna som ofta ger oss lidande och problem i till exempel sociala situationer eller relationer.

När är KBT lämpligt?

KBT är mycket framgångsrikt vid behandling av ångest, oro och depressioner. Vid dessa tillstånd uppstår en ond cirkel i patientens tanke- och beteendemönster som blir rådande. Genom patientens förståelse och insikt för de processer som skapar ångesten/depressionen kan de negativa mönstren brytas och ångesten/depressionen lättar.

KBT behandling används även mycket framgångsrikt vid andra tillstånd som till exempel fobier, kronisk smärta, ätstörningar, Borderline personlighetsstörning och fobisk personlighetsstörning, stressrelaterade problem, sömnproblematik, sex- och samlevnadsproblem och relationsproblem samt organisationsproblem – konfliktlösning.

Hur går en KBT behandling till?

Terapiförloppet startar med ett inledande samtal där terapeut och patient identifierar problemet och formulerar en handlingsplan och mål för behandlingen. Terapiarbetet innebär ett aktivt arbete för patienten även utanför terapirummet med t ex. hemuppgifter och kräver att patienten är motiverad och har lust att förändra sin situation.

Behandlingstiden med KBT varierar normalt mellan 10-30 sessioner där vanligtvis tillstånd som fobier, sömnsvårigheter kan behandlas mellan 10-15 sessioner (korttidsterapi) och svårare depressioner kan kräva 1 års behandling eller mer (långtidsterapi). En session är 45 minuter och patienten och terapeuten träffas 1 gång per vecka med möjlighet till uppföljning.

Arbetssättet

Vid varje session följer man en på förhand bestämd agenda som har för avsikt att på ett strukturerat och tidseffektivt sätt resonera kring problemet samt få patienten delaktig i behandlingen och pröva och träna in nya tankesätt och beteenden. Dessa används sedan som bland annat hemuppgifter för patienten att öva på i vardagen. Livsanamnes, rollspel, exponering, sokratiska frågor, självskattningsskalor, social färdighetsträning, självinstruktionsträning, videoinspelning, tester mm. är ofta tillämpade tekniker under ett KBT terapiförlopp beroende på problemområde. Även Mindfulness och ACT kan vävas in vid behov.

Behandlingsformatet

KBT kan bedrivas individuellt eller i grupp, som familjeterapi eller som parterapi samt via Internet.

Preventionsbehandling

Kunskaper om KBT kan vara till stor nytta i skolor och på arbetsplatser för att förhindra att människor hamnar i psykiska problem.

Österländska inslag i KBT

Nya inslag i KBT är hämtade från den österländska filosofin och levnadskonsten och kan med fördel kombineras med den västerländska formen för psykoterapi. Detta bidrar till en helhet och ger en djupare förståelse för det komplexa och opåverkbara i tillvaron samtidigt som det hjälper oss att se möjligheter. I dessa filosofier betonar man det redan existerande, det potentiellt friska och meningsfulla i våra liv, något som vi alla kan få tillgång till. Medveten närvaro (mindfulness) upplevs av många som en metod att öka livskänslan och livskvaliteten, ett sätt att få ut något värdefullt i varje stund och att göra sig mer levande och harmonisk.

Se även Mindfulness, MBKT (MIndfulnessbaseradkognitivterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

kontaktamig